Share Webmaster: paul yves wery contact@

- -

Reduce TXT Enlarge TXT

 

www.PrevAIDS.org

 

เว็ปไซต์นี้จะได้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ทั้งในแบบปกติและที่แตกต่าง ซึ่งมิได้เป็นการกระตุ้น หรือส่งเสริมให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์แต่อย่างใด เพียงแต่เรามีความรู้สึกว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอธิบายประเด็นเหล่านี้ ด้วยการใช้ข้อความเปรียบเปรยที่อ้อมค้อม เพราะผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลต่างก็สามารถเข้าถึงเว็ปไซต์อื่นๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นทางเพศได้ง่ายอยู่แล้ว ภาษาที่ใช้ในเว็ปไซต์นี้ ค่อนข้างตรงไปตรงมาและมีภาพประกอบร่วมอยู่ด้วย แต่ภาพส่วนใหญ่แสดงเป็นภาพร่างเท่านั้น ทั้งนี้ มิได้มุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดอารมณ์ทางเพศ หรือสร้างความไม่น่าดูแต่อย่างใด เป้าหมายแรกของเราก็คือ การสร้างสงครามต่อต้านโรคเอดส์อย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงสนับสนุนให้ผู้ปกครองอนุญาตให้เด็กๆ เปิดดูเว็ปไซต์นี้ได้ เพราะการเรียนรู้เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี หรือ เอดส์ จะเป็นหลักประกันความปลอดภัยของชีวิตของพวกเขาในวันข้างหน้าได้

ต้องการเข้าเว็ปไซต์ "www.PrevAIDS.org"

คลิ๊กที่นี่ (PC/TABLET) - คลิ๊กที่นี่ (SMARTPHONE)

เว็ปไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการแนะแนวทาง การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (เอดส์) ทางเพศสัมพันธ์เท่านั้น ทั้งนี้ การได้รับเชื้อยังอาจมีสาเหตุมาจากเรื่องอื่นๆ ได้เช่นกัน หากต้องการศึกษาข้อมูลของการติดเชื้อจากการฉีดยา (ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน), จากการให้นมบุตร, จากการคลอด, จากการถ่ายเลือด, หรือจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เป็นต้น คุณสามารถศึกษาได้จากเว็ปไซต์อื่นๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว

Français - English